Việc tập đoàn TH có trở thành một doanh nghiệp thành công bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào con người TH. Tại TH, chúng tôi thúc đẩy sự phát triển
cá nhân, kích thích sáng tạo và tạo ra môi trường tích cực cho cán bộ nhân viên
của mình. Chúng tôi có một nền văn hóa trân trọng và đền đáp cho những
cam kết và nỗ lực của nhân viên. Đó là cách chúng tôi giúp con người TH đạt
tới mức phát triển tốt nhất trong tiềm năng của mỗi người

Ông Nguyễn Đức Nam
CEO Công ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

05 năng lực cốt lõi của người TH


  • Tận tâm phụng sự
  • Chính trực
  • Kiên định
  • Sáng Tạo
  • Thực thi hiệu quả

Câu chuyện về Con người TH

Con người được xác định là yếu tố trụ cột quyết định thành công và phát triển của TH. Chính vì vậy, mỗi nhân viên được tạo điều kiện tốt nhất để học hỏi, phát triển và thăng hoa trong sự nghiệp.